O nás

Portfólio našich služieb je široké. Zabezpečujeme komplexné vedenie účtovníctva, vypracovanie daňových priznaní a výkazov, spracovanie mzdovej agendy. Našim klientom poskytujeme daňové poradenstvo a komplexné zastupovanie pred daňovým úradom vrátane elektronickej komunikácie.

Ak sa chcete odbremeniť od nadbytočnej administratívnej záťaže, eliminovať stres a ušetriť čas, neváhajte nás kontaktovať. V oblasti daní a účtovníctva máme viac ako

Cenník

Cenník našich služieb si môžete pozrieť tu. Pre viac informácií si prečítajte podrobnejší popis našich služieb nižšie alebo nás neváhajte kontaktovať.

Najnovšie články

Naše služby

Daňové služby

Daňové služby

✓ poskytovanie daňového poradenstva pri aplikácii daňových predpisov v praxi
✓ zastupovanie klientov pri registračných procesoch u správcu dane
✓ zastupovanie klientov pri daňovej kontrole, vo vyrubovacom konaní, v odvolacom konaní
✓ zastupovanie klientov pri elektronickej komunikácii so správcom dane
✓ spracovanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov (odvolanie, obnova konania, mimo odvolacie konanie)

Vedenie účtovníctva

Vedenie účtovníctva

✓ kontrola správnosti a úplnosti predložených účtovných dokladov
✓ vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
✓ evidencia pohľadávok a záväzkov
✓ evidencia majetku a skladového hospodárstva
✓ evidencia DPH, daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH, daňové priznanie k dani z príjmov, daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
✓ spracovanie účtovnej závierky
✓ elektronická komunikácia so správcom dane
✓ upozorňovanie klienta na pripravované legislatívne zmeny

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

✓ spracovanie miezd zamestnancov dohodárov
✓ prihlásenie, odhlásenie zamestnancov v Sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovniach
✓ zasielanie prehľadov, výkazov a hlásení do inštitúcií
✓ vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
✓ elektronická komunikácia so Sociálnou a zdravotnými poisťovňami
✓ zaslanie Evidenčného listu dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni v prípade ukončenia pracovného pomeru zamestnanca

Kontaktujte nás

    Vaše meno (povinné)

    Váš email (povinné)

    Váš telefón